КАПИТАЛ И АКЦИИ !ОБЩО СЪБРАНИЕ !ПРОГРАМА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ !ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ!


Капиталът на БЧИХ е 1 191 105 лева (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет лева), разпределени в 1 191 105 (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев.
Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.