Новини: 12 Ноември 2019г.

ДО
КФН, БФБ и Обществеността
У В Е Д О М Л Е Н И Е
От „Булгар Чех Инвест Холдинг ” АД, със
седалище и адрес на управление в гр. Бургас;
ул. Цар Иван Шишман 14, вписано в
Търговския регистър, воден от Агенция по
вписванията, с ЕИК 120054800,
представлявано от Валентин Методиев
Георгиев Изпълнителен директор
Относно: Уведомление за промяна в дружество
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с промени в съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг ” АД,
Агенция по вписванията публикува на 07.11.2019 г. промяна в Съвета на директорите
както следва:
Освободени членове на СД:
  •  Диана -Мария Боянова Райнова-Манева
  •  СИЛЪРИ ООД
  •  ТОМОВ ЕООД
Новоназначени членове на СД:
  •  Валентин Методиев Георгиев
  •  Иван Илиянов Иванов
  •  Станислав Иванов Георгиев
За Изпълнителен директор на „Булгар Чех Инвест Холдинг” АД е избран Валентин
Методиев Георгиев.
Във връзка с промени в адреса на управление на „Булгар Чех Инвест Холдинг ” АД,
Агенция по вписванията на 07.11.2019 г. публикува промяна в адреса на управление
както следва:
СТАР АДРЕС гр. Бургас; Квартал Славейков; ул.Янко Комитов 16А
НОВ АДРЕС: гр. Бургас; ул. Цар Иван Шишман 14; Ет. 1
Във връзка с промени в Устава на „Булгар Чех Инвест Холдинг ” АД, Агенция по
вписванията публикува на 07.11.2019 г. промяна вУстава на дружеството.
Като приложение се добавя протокола от Общо събрание на акционерите проведено на
21.10.2019г., Разпечатка от Търговски регистър и актуален Устав.
Поради забавяне в издаването на ел.подпос документи се изпраща по пощата, а при
издаване и последващото регистриране на ел. подпис в платформата Е-registar,
информацията ще бъде актуализинa и в платформата Е-registar.
Изп. директор:
/Валентин Георгиева/