КАПИТАЛ И АКЦИИ !ОБЩО СЪБРАНИЕ !ПРОГРАМА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ !ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ!


Органи на управление на холдинга са:
<< ОБЩО СЪБРАНИЕ
<< СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

В общото събрание на акционерите (ОСА) участват всички акционери -притежатели на акции с право на глас, респективно техните пълномощници.

Компетентност:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружество;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера и вида на тяхното възнаграждение;
5. назначава и освобождава експерт-счетоводителите;
6. одобрява годишния счетоводен отчет с баланса на дружество след заверката на експерт-счетоводителите;
7. изслушва и приема годишния доклад за дейността на дружество;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
9. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружество, освен в случай на несъстоятелност;
10. разрешава издаването на облигации;
11. одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите
12. решава всички въпроси, които по закон или по този устав са в неговата компетентност.

Време и честота: ОСА се провежда най-малко веднъж годишно. Това е редовното годишно ОСА, на което се отчитат и приемат резултатите за изтеклата отчетна година.

Място: Общото събрание на БЧИХ се провежда по неговото седалище – гр.Смолян. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната година.

Свикване: ОСА се свиква чрез покана, обнародвана в “Държавен вестник” и в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди датата на събранието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

БЧИХ се представлява и управлява от Съвет на директорите
Компетентност:

1. закриване на предприятия или значителни части от тях, без да се намалява размерът на капитала
2. съществена промяна на дейността на дружеството
3. съществени организационни промени
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество
5. създаване и участие в дружества по Търговския закон, разкриване на клонове и представителства.
6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници
7. след постъпване на доклада на е кс п е рт-сч ето водителите приема проект за разпределение на печалбата, който ще се представи на Общото събрание и вземе решение
8. избира председател и заместник председател измежду своите членове.
9. Свикване Общото събрание
Съветът на директорите е компетентен да извършва всички дейставия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и устава