БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД (БЧИХ) е учредено през 1996 година като приватизационен фонд с цел придобиване на акции от предприятия, предложени от Държавата за продажба по реда на масовата приватизация. След приключване на първата вълна на масова приватизация, през февруари 1998 г. Приватизационен фонд БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ АД
преуреди дейността си като холдингово дружество по Търговския закон и се преименува на БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

Акциите на БЧИХ се търгуват свободно на “Неофициален пазар на акции” на
Българска Фондова Борса, под борсов код BCH

 

КАПИТАЛ И АКЦИИ


Капиталът на БЧИХ е 1 191 105 лева (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет лева), разпределени в 1 191 105 (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев.

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.


Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД е приел и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол, управлението и дейността на дружеството.

Виж политиката за възнагражденията

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

Системата на управление е едностепенна. Органа на управление е Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, един измежду които изпълнява и длъжността изпълнителен директор. На проведеното извънредно общо събрание на акционерите от 02.04.2021 година е избран нов Съвет на директорите: Красимир Владимиров Димитров – Изпълнителен Директор, Аделина Георгиева Димитрова – Председател на СД и Евгени Красимиров Недев – член на СД