Правила за вътрешно подаване на сигнали

Правила за вътрешно подаване на сигнали на публично дружество „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД са приети съгласно изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, изменена с Регламент (ЕС) 2020/1503
Прикачен файл