БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД (БЧИХ) е учредено през 1996 година като приватизационен фонд с цел придобиване на акции от предприятия, предложени от Държавата за продажба по реда на масовата приватизация. След приключване на първата вълна на масова приватизация, през февруари 1998 г. Приватизационен фонд БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ АД
преуреди дейността си като холдингово дружество по Търговския закон и се преименува на БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

Акциите на БЧИХ се търгуват свободно на “Неофициален пазар на акции” на Българска Фондова Борса, под борсов код BCH